Az önkormányzati bérlakások magasabb szintű hasznosításáról

  1. Vezetői összefoglaló – kommunikációs segédlet

Magyarországon komoly lakhatási válsághelyzet tapasztalható, különösen a fővárosban, valamint a megyeszékhely városokban, nagyvárosokban.

Napjainkra az átlagjövedelemből gyakorlatilag megfizethetetlenné váltak a fentebb említett helyeken a házak, lakások. A jövedelmekhez viszonyítottan rendkívül magas ár nemcsak a vásárlás, hanem a bérlés esetén is igaz.

Emellett ugyanakkor az önkormányzati bérlakás állomány közel 10%-a kihasználatlanul, üresen áll a fővárosban és más nagyvárosok esetén is jelentős ez az arány. Ennek legfőbb oka, hogy a legtöbb lakás részleges vagy teljes felújítást igényel. Előbbiek aránya 37,8%, utóbbiaké 21,9%. A kettő összesen a teljes üresen álló lakásállomány 59,7%-át teszi ki. Ezekben az esetekben az önkormányzatnak jellemzően nincs pénze a felújítási munkálatok elvégzésére, a lakások jelen állapotukban viszont bérbeadás céljára nem alkalmasak. A jelen nulla forintos javaslat erre a helyzetre kíván megoldást adni azáltal, hogy törvényi szinten fogalmazza meg az önkormányzatok számára a felújítást igénylő, üresen álló lakások vonatkozásában, hogy azoknak maximális hasznosítása érdekében valamennyi önkormányzat, amely az üresen álló és felújításra szoruló bérlakásainak felújítását finanszírozni nem képes, köteles olyan szerződéses konstrukciókat kialakítani és meghirdetni, ahol a leendő bérlő a szükséges felújítási munkálatok elvégzését vállalja, az önkormányzat (annak vagyonkezelője) pedig a munkálatok ellenértékének megfelelő mértékben beszámítással él a bérleti díjba, és az elvégzett munkák értékével arányos időtartamra bérleti szerződést köt a felújítást végző személlyel.

  1. Javaslat

A jelen nulla forintos javaslat arra irányul, hogy az üresen álló, felújítást igénylő önkormányzati bérlakások bérelhetővé váljanak azáltal, hogy a leendő bérlő gondoskodik a szükséges felújításokról, amelyért cserébe a felújítási munkálatok ellenértékével arányos időtartamú bérleti jogviszonyra válik jogosulttá.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) egy új, 109./A §-sal egészül ki:

„109/A. § Magyarországon valamennyi olyan helyi önkormányzat, amely bérlakásállománnyal rendelkezik, köteles a bérlakások minél magasabb szintű hasznosítására törekedni. E cél elérése érdekében, amennyiben az önkormányzat teherviselő képességét meghaladó mértékű felújítási igény miatt annak egyes lakásai üresen állnak, az önkormányzat köteles olyan szerződéses konstrukciókat kialakítani és nyilvánosan meghirdetni, ahol a leendő bérlő a szükséges felújítási munkálatok elvégzését vállalja, az önkormányzat (annak vagyonkezelője) pedig a munkálatok ellenértékének megfelelő mértékben beszámítással él a bérleti díjba, és az elvégzett munkák értékével arányos időtartamra bérleti szerződést köt a felújítást végző személlyel.” 

  1. Tárgykör részletes bemutatása

Magyarországon a vezetői összefoglalóban ismertetett sajnálatos helyzet, lakhatási krízis állt elő, főként a fővárosban, valamint megyeszékhely városokban, nagyvárosokban. 

A jelen nulla forintos javaslat ezen a válsághelyzeten kíván enyhíteni, mégpedig úgy, hogy az önkormányzati bérlakásállomány jobb kihasználását éri el a leendő bérlők aktív bevonásával.

  1. Hatásvizsgálat

A javaslat semmilyen költségvetési forrást nem igényel. A javaslat a felújítást igénylő önkormányzati bérlakások felújításának terhét leveszi az önkormányzatok válláról azzal, hogy ezt az önkormányzat helyett a felújítási munkálatokról gondoskodó bérlőhöz telepíti, aki bérleti jogviszonyra válik jogosulttá a munkálatok vállalásnak megfelelő elvégzése esetén. A jelen javaslat segítségével a szlömösödés is elkerülhető, illetve visszafordítható. Nem utolsó sorban az üresen álló lakásokkal összefüggésben felmerülő alapvető és állandó kiadások (pl. közmű alapdíjak) sem terhelik az önkormányzatot a továbbiakban, miután azok átszállnak a bérlőre a bérleti jogviszony fennállása alatt.

  1. Kapcsolódó jogszabályok
  • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 
  1. További releváns tények
  • Kapcsoló események: